Tiền Lương Gehalt

indiv. Videoüberwachung  Tr v trang ch   https://www.counter-zaehler.de

Tiền Lương       Gehalt

Konto

11.2022

31.12.222

Buchung

 

 

 

Magdeburg

785,17

520

 

 

 

 

Annetee

109,27

109,27

110,04

 

Ergo

407,12

199,04

27.01.2023

 165,77

 

 

Grün

240

270

05.01

395

 

 

Tổng số

1,541,56 

1098,31

 

 670,81

 

 

Đã rút ra

1000+500

1000

 

 

 

 

 phí ngân hàng entgel 8,9

Tel                                 4,94

Tiền nhà                         498

Vinh                         10

Tổng cộng                 521,84

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét